Návštěvní řád

Aktuální informace!

ÚPRAVA PROVOZNÍHO ŘÁDU „KLUZIŠTĚ MEILLER“ platná
od 12. 1. 2020 do 31. 1. 2020 – PROSÍM, ČTĚTE POZORNĚ

 1. Na základě dohody s Krajskou hygienickou stanicí Kladno, otevíráme opět „Kluziště MEILLER“ OD ÚTERÝ 12.1.2021 V OMEZENÉM REŽIMU.
 2. Na bruslařském oválu je maximální povolený počet bruslařů upraven takto:
  Maximálně 2 bruslaři ve věku nad 10 let
  nebo
  Maximálně 1 rodina (2 dospělí a 2 děti = 4 bruslaři) žijící ve společné domácnosti
 3. Nadále platí povinnost bruslení v rouškách a dodržování všech pokynů obsluhy kluziště
 4. Provozní doba kluziště je časově rozdělena takto:
  A) Bruslení pro veřejnost – v čase 10:00 – 13:00
  B) Bruslení pro zaměstnance F.X. Meiller Slaný s.r.o. a jejich rodinné příslušníky – v čase 13:30 – 19:00
 5. Bruslení je možné pouze a výhradně jen po předchozí rezervaci.
  Systém rezervací bude spuštěn v pondělí 11. 1. 2021 v 9:00 hodin
 6. Rezervaci lze udělat pouze osobně na kluzišti nebo telefonicky na čísle 704 969 927 a to každý den v čase 09:00 – 12:00.  V čase 12:00 – 12:30 je pak ještě možno dotázat se na odpolední časy, nevyužité zaměstnanci F.X. MEILLER Slaný a udělat „dorezervaci“Upozorňujeme, že mimo tyto časy bude telefonní číslo vypnuté. Je ale možné se na kluziště dostavit osobně a dotázat se obsluhy na případné neobsazené termíny.
 7. Rezervace je možno udělat vždy pouze na aktuální nebo nejbližší další den = např. 14.1. můžete rezervovat pouze na 14.1. a 15.1.
 8. Rezervace se provádějí do „30 minutových okének“ – tedy max. 30 min bruslení
  – Rezervaci lze jedním člověkem z jednoho telefonu a na 1 jméno udělat v rozsahu 1 „okénko denně“ = (Dopředu upozorňujeme, že obsluha kluziště opravdu nemůže tolerovat případné „pokusy“ o rezervace stejným člověkem z různých čísel, na různá jména apod. a při celkovém počtu bruslících je obsluha opravdu schopna si návštěvníky pamatovat) PROSÍME VÁS A DĚKUJEME, ŽE VE SLOŽITÉ DOBĚ POCHOPÍTE, ŽE NÁM JDE O TO, ABY SI NA KLUZIŠTI ZABRUSLILO, I KDYŽ V OMEZENÉM REŽIMU, CO NEJVÍCE NÁVŠTĚVNÍKŮ, PŘEDEVŠÍM PAK RODIN S DĚTMI. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.
  – Při vstupu na led v „okénku“, které rezervoval zaměstnanec Meiller nebo rodinný příslušník bude obsluhou kluziště požadován k prokázání zaměstnaneckého poměru „zaměstnanecký průkaz“ nebo „speciální vstupenka Meiller“
  – Vzhledem k zásadnímu časovému omezení „bruslení pro veřejnost“, nebude vyžadováno vstupné 20,-Kč, vstupné bude dobrovolné, pouze připomínáme, že celý výtěžek ze vstupného je určen na charitu.

Nadále funguje „výdejní okénko“.

Důležitá telefonní čísla:

 Záchranná služba
155

Policie ČR
158 

Hasiči
150 

Policie ČR – Slaný obvodní oddělení
974 811 111

Městská policie Slaný
312 522 663

Tento řád slouží k dodržování platných předpisů, k ochraně zdraví se zvýšenou ochranou v rámci epidemie Covid 19 v České republice a bezpečnosti návštěvníků sportovního areálu. Každý návštěvník je povinen se seznámit a dodržovat ustanovení tohoto návštěvního řádu pro kluziště a dbát pokynů pracovníků areálu. 

ČTĚTE POZORNĚ
SPECIÁLNÍ USTANOVENÍ NÁVŠTĚVNÍHO ŘÁDU, VYCHÁZEJÍCÍ Z AKTUÁLNÍCH OMEZENÍ A STUPNĚ PES MZ ČR A KTERÁ SOUVISEJÍ SE SOUČASNOU SITUACÍ EPIDEMIE COVID 19 V ČESKÉ REPUBLICE
ČTĚTE POZORNĚ
Pohyb po areálu a bruslení s nasazenou hygienickou rouškou přes nos a ústa.
Bruslení max. ve čtveřici a to pouze případě, že se jedná o rodinné příslušníky nebo osoby žijící ve společné domácnosti.
Rozestupy mezi bruslícími osobami (nebo čtveřicemi) minimálně 2 m.
Ostatní osoby = nebruslící diváci nebo ti, kteří čekají na vpuštění do bruslícího prostoru musí dodržet vzdálenost rozestupů 2 m.
Kontrolu rozestupu bruslících, celkové kapacity bruslícího areálu a prostorů pro čekání provádí pověřený pracovní a je oprávněn návštěvníka, který i přes upozornění nebude rozestupy a další hygienická pravidla dodržovat z areálu vykázat. 
U vstupu a v areálu kluziště jsou výrazně rozmístěny hygienické stojany s desinfekčními gely a jednorázovými utěrkami. Návštěvníkům doporučujeme jejich použití. 
Výše uvedená pravidla jsou aktuální a budou aktualizována (zpřísňována – rozvolňována) dle stupně opatření PES MZ ČR

 Vstup do areálu 

Vstup do prostoru sportovního areálu je možný pouze v době provozu, obvykle v době 10.00 – 19.00 a to přes vyznačený hlavní vchod. Vstup na kluziště je pouze na vlastní nebezpečí. Děti ve věku do 10 let mohou vstupovat na kluziště pouze v doprovodu rodičů nebo jiného odpovědného zástupce staršího 18 let. Pověřený pracovník areálu má právo odmítnout vstup na kluziště při naplnění kapacity.

Vstupenky a placení vstupného

Za pobyt v prostorech areálu kluziště je návštěvník povinen zaplatit vstupné dle platného ceníku vstupného takto:

 • Vstup zdarma pro zaměstnance společnosti F.X. Meiller Slaný s.r.o a jejich rodinné příslušníky, kteří se prokáží zaměstnaneckou čipovou kartou nebo volnou vstupenkou
 • Vstup zdarma pro děti mladší 10 let s trvalým pobytem ve Slaném a okolí.
 • Ostatní návštěvníci zaplatí jednorázový poplatek 20 Kč, který je opravňuje k celodennímu vstupu v provozních hodinách kluziště Meiller

Návštěvníci s placeným vstupem obdrží od obsluhy areálu jednorázové razítko, platné pro jeden den. V případě, že kterýkoliv návštěvník nemůže na vyžádání obsluhy prokázat oprávněnost vstupu, bude z areálu vykázán.

 Zakázané činnosti v areálu kluziště 

 • Vstup na ledovou plochu bez bruslí (výjimku tvoří doprovod dítěte, tj. jedna osoba, která učí bruslit dítě mladší 6 let).
 • Tvoření „šneků“ a honiček, jízda v protisměru.
 • Vstup na ledovou plochu s jídlem a pitím.
 • Kouření v bezprostřední blízkosti ledové plochy, povoleno pouze v místech k tomu vyhrazených. 
 • Odhazování odpadků včetně cigaretových nedopalků mimo místa k tomu určená. 
 • Vstup na led s hokejkou či jiným, pro ostatní bruslaře nebezpečným předmětem.
 • Vstup do prostorů, které nejsou určeny pro veřejnost (technické zázemí). 
 • Nepřiměřeně křičet, pískat, chovat se hlučně, užívat hlasitě rozhlasových přijímačů, magnetofonů, mobilních telefonů.
 • Vstup na ledovou plochu v době úpravy ledu, zákaz koulování a házení sněhu.
 • Donášet hořlaviny, jedovaté látky, drogy, výbušniny, alkohol. 
 • Svévolně manipulovat s rozvody vody, elektřiny a ostatního zařízení. 
 • Chovat se proti zásadám slušného, bezpečného a hygienicky nezávadného chování. 

Společné pokyny pro návštěvníky areálu 

Návštěvníci areálu kluziště jsou povinni dbát pokynů pořadatelů veřejného bruslení a řídit se jimi. 

Na ledové ploše je nutné jezdit ukázněně, s přiměřenou rychlostí a neohrožovat ostatní bruslící ani sebe.

Změny směru bruslení organizují pouze pořadatelé veřejného bruslení a to písknutím a voláním: „Změna směru“. 

Bruslaři jsou povinni neprodleně opustit ledovou plochu na výzvu pořadatele. 

Doporučujeme návštěvníkům veřejného bruslení použít ochranou přilbu a rukavice.

Vyloučení z návštěvy areálu 

Správa kluziště si vyhrazuje právo na vyloučení návštěvníka kluziště z veřejného bruslení, případně i z areálu kluziště, v případě porušení návštěvního řádu kluziště. 

Vstup do areálu je zakázán: 

 • osobám, které jsou pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek; 
 • osobám nečistým, zahmyzeným nebo vzbuzujícím odpor; 
 • vstup do areálu může být odepřen osobám, jejichž návštěva by mohla narušit pořádek, bezpečnost a čistotu areálu a jejichž chování je v rozporu s mravními a společenskými zásadami. 

Škody a ztráty 

Před opuštěním areálu je návštěvník povinen vrátit zapůjčené vybavení. 

Každý návštěvník je povinen uhradit ztráty a škody jím způsobené. 

Provozovatel neručí za ztrátu či poškození věcí návštěvníků. 

První pomoc – úrazy 

Za poranění a úrazy, které si návštěvník areálu způsobí vlastní neopatrností nebo nedodržením tohoto návštěvního řádu, nenese provozovatel odpovědnost. Pro poskytování první pomoci při úrazech, poraněních a nevolnosti je třeba přivolat ihned zdravotní dozor. Úraz bude zapsán do Knihy úrazu (u dozoru kluziště). Při jakémkoliv poranění či nevolnosti požádá postižený o pomoc ostatní návštěvníky, kteří přivolají příslušné pracovníky kluziště a pomohou při poskytování první pomoci. Lékárnička se nachází u dozoru konajícího službu v objektu „půjčovny bruslí“.

Tento provozní řád je platný ke dni 15. 12. 2020 a bude průběžně aktualizován